ĐỘI NGŨ

Nguyễn Đức Hải

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0912687997

duchai.tmb@gmail.com

Vũ Viết Đức

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0947645455

ducvu@nhatkhangrealty.com

Trương Anh Tú

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0966464316

tutruong@nhatkhangrealty.com

Nguyễn Minh Thành

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0912906012

eckthanh@gmail.com

Nguyễn Tuấn Anh

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0364886729

tuananh@nhatkhangrealty.com

Vũ Thị Minh Trang

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0888195668

trangvu@nhatkhangrealty.com

Trịnh Hoài Sinh

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0961233356

sinhtrinh@nhatkhangrealty.com

Tạ Văn Trường

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0931782389

truongta@nhatkhangrealty.com

Nguyễn Thanh Tùng

Bất động sản

Tổng Giám Đốc

098565779

tungnguyen@nhatkhangrealty.com